Položaj žena u SR Srbiji i faze privrednog razvoja (1945-1991)

Sa svrgavanjem monarhije u Drugom svetskom ratu, pao je i Građanski zakonik koji je, između ostalog, ženama branio pravo glasa. Na prve izbore 1945. godine izašlo je čak 88% od svih punoletnih žena. Predstojeće decenije obeležili su kontradiktorni trendovi uključivanja žena u svet plaćenog rada, ali i perpetuacije patrijarhalnih obrazaca. Na makroekonomskom planu, zemlja je prolazila kroz cikluse otvaranja i zatvaranja prema svetskom tržištu, do konačnog sloma s početka 90-tih godina.

U svom izlaganju, Matija Medenica će, koristeći se dostupnim podacima iz socioloških i istorijskih istraživanja, ponuditi skicu privrednog razvoja SFRJ i pokazati vezu između (dužničke) ekonomije i položaja žena u njoj, prilikom jednog pokušaja izgradnje drugačijeg tipa društva – socijalizma.

Da li je klasna borba dovoljna za oslobođenje žena? „Kad ukinemo kapitalizam, nestaće svaka potlačenost“, ili…? Da li su savremene forme patrijarhalnih odnosa tek nasleđe nekih prošlih vremena, ili „povratak u budućnost“ – proizvod upravo „modernizacijskih“ politika i za njih vezanih odluka društvenih aktera u sklopu procesa integracija u evropsko i svetsko tržište? Ovo su samo neka od pitanja koja se tiču minulog perioda, a koja su relevantna i za rad posvećen istraživanju našeg sadašnjeg trenutka.

Matija Medenica je diplomirao sociologiju na temi „Žene i tržište rada u Srbiji: prilog razumevanju savremenih formi patrijarhata“. Učesnik je brojnih levih, studentskih i antifašističkih inicijativa. Oblasti interesovanja: marksizam, istorijska sociologija, društveni pokreti.

Comments

comments

Leave a Reply