Izveštaj o radu SEFEM-a za 2014. godinu

U skladu sa dogovorom postignutim na drugom sastanku Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta održanom u prostorijama Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja, Gračanička 18, Beograd, 20. decembra 2012. godine, na kome je dogovoreno da se „svakog meseca organizuju javne tribine i/ili razgovori o knjigama, istraživanjima ili temama relevantnim za polje interesovanja Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta i da se ovi dogadjaji organizuju svake druge nedelje u mesecu četvrtkom u 17h“1 tokom 2014. godine održani su razgovori/radionice na sledeće teme:

13.02.2014. – „Femicid praćen samoubistvom”, uvodno izlaganje dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka, Beograd.

13.03.2014. – „Zašto nam treba sveobuhvatni zakon o pravima deteta?“, uvodno izlaganje Tamara Lukšić Orlandić, ekspertkinja u oblasti prava deteta i doskorašnja zamenica Zaštitnika građana za prava deteta

10.04.2014. – „Srpska pravoslavna crkva i politika prema abortusu”, uvodno izlaganje dr Rada Drezgić, saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i profesorka na Muzičkoj akademiji Univerziteta umetnosti u Beogradu.

08.05.2014. – „Uticaj rodne socijalizacije na nasilno kriminalno ponašanje odraslih“, uvodno izlaganje mr Ljiljana Stevković, asistentkinja na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Prerana smrt predsednice sekcije prof. dr Andjelke Milić 11.aprila 2014. godine na kratko je prekinula uobičajene aktivnosti naše sekcije. 23. maja 2014. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu organizovana je komemoracija povodom smrti Andjelke Milić u čijoj organizaciji su učestvovale i članice naše sekcije, nekadašnje studentkinje i koleginice profesorke Milić.

9. oktobra 2014. godine održan je treći sastanak Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta u prostorijama Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta univerziteta u Beogradu, sa sledećim dnevnim redom:

Dnevni red sastanka:

  1. Naučni doprinos profesorke Andjelke Milic, uvodnicarka Marina Hughson
  2. Pokretanje inicijative za uspostavljanje nagrade  „Andjelka Milić“, i izbor komisije koja bi napravila nacrt pravilnika.
  3. Izbor nove predsednice/predsednika SEFEM-a, potpredsednice/potpredsednika i koordinatorke/koordinatora Sekcije
  4. Pokretanje inicijative za pokretanje projektinih/istraživačkih aktivnosti u okviru SEFEM-a
  5. Umrežavanje sekcije na prostoru postjugoslovenskih država i šire
  6. Proširenje članstva i predlozi za komunkacionu strategiju SEFEM-a
  7. Razno

Na ovom sastanku je odlučeno: (a) da se ustanovi nagrada koja će nosti ime „Anđelka Milić“ koja bi se dodelijvala svake druge godine za najbolje  empirijsko feminističko istraživanje u društvenim i/ili humanistikim naukama u Srbiji. S obzirom da je oblast rodnih studija multidisciplinarno polje važno je da se zadrži inkluzivan pristup, sa naglaskom na empirijskom istraživanju koje doprinosi stvaranju novog znanja u našem društvenom kontekstu. U komisiju koja će imati zadatak da sastavi propozicije za dodeljivanje nagrade ušli su: Marina Blagojević Hughson, Ivana Kronja i Nada Sekulić. (b) Za novu predsednicu Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta izabrana je Marina Blagojević Hughson, za podpredsednicu Isidora Jarić, za koordinatorku Marija Radoman, koja će ovu funkciju obavljati do kraja januara 2015. i Maja Krek koja će preuzeti ovu funkciju od 01. februara 2015. (c) Odlučeno je da se otvori facebook strana Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta i da se u budućnosti razmotre mogućnosti za podizanje samostalnog web site-a sekcije, kako bi se poboljšala vidljivost sekcije u javnosti i komunikacija sa potencijalnim novim članovima. Facebook stranu moderira Višnja Baćanović. (d) Odlučeno je da se razmotre mogućnosti za pokretanje različitih projektinih/istraživačkih aktivnosti u okviru Sekcije za feministička istrazivanja i kritičke studije maskuliniteta, i (e) da se sastavi lista sličnih udruženja i organizacija na prostoru bivših jugoslovenskih zemalja i drugih evropskih zemalja sa kojima bi Sekcije za feministička istrazivanja i kritičke studije maskuliniteta mogla da ostvari profesionalnu saradnju.

Počevši od novembra 2014. Sekcije za feministička istrazivanja i kritičke studije maskuliniteta je nastavila sa svojim uobičajenim aktivnostima organizacije predavanja i diskusija.

27.11.2014. – “Dora Marsden– egoizam i feminizam”, uvodno izlaganje Miša Mašina (Miloš Milić), srednjoškolski nastavnik filozofije i egoista.

18.12.2014. – “Jugoslovenski ženski pokret i ženski mirovni aktivizam u međuratnom period”, uvodno izlaganje Nataša Lambić – istoričarka i feministička aktivistkinja.

U ime Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta zahvaljujemo se svim našim članicama i članovima, uvodničarkama i uvodničarima, i drugim dragim gostima koji su na različite doprineli radu sekcije tokom 2014. godine.

U Beogradu 25.12.2014.

Izveštaj sačinila, Isidora Jarić,

Potpredsednica SEFEM-a

Izvod iz Zapisnika sa drugog sastanka Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta.

Leave a Reply