dr Ana Kolarić, docentkinja na Filološkom fakultetu Univerzitata u Beogradu

NAGRADA “ANĐELKA MILIĆ” 2018 za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti humanističkih i društvenih  nauka, koji je objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini (2017), u zemlji i/ili inostranstvu, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji

za knjigu ROD, MODERNOST I EMANCIPACIJA: UREDNIČKE POLITIKE U ČASOPISIMA “ŽENA” (1911–1914) I “THE FREEWOMAN” (1911–1912), Beograd, Fabrika knjiga,  2017.

Ana

Ova monografija predstavlja višestruki doprinos rodnim studijama u Srbiji, posebno afirmišući feminističke studije periodike. Zahvaljujući problemsko-metodološkoj slojevitosti, monografija istovremeno funkcioniše kao teorijska, komparatistička i istoriografska studija. Teorijski raspravljajući o odnosu roda i modernosti, autorka kritičku analizu diskursa dva feministička časopisa postavlja u komparativnu perspektivu. Pažljivo čitanje časopisnih članaka uokvireno tumačenjem društvenog konteksta i biografija urednica rezultiralo je utemeljenom spoznajom o postojanju kolektivističkog i individualističkog modela emancipacije žena u Evropi na početku 20. veka.

Ana Kolarić je docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na odsecima za studije roda na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i na Fakultetu za humanističke nauke Univerziteta u Utrehtu. Godine 2015. odbranila je doktorsku disertaciju „Rod, književnost i modernost u periodici s početka 20. veka: Žena (1911–1914) i The Freewoman (1911–1912)” na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Bavi se studijama književnosti, roda i kulture. Objavljuje redovno u časopisima Knjiženstvo i Reč.

Leave a Reply