Nagrada Anđelka Milić 2023 – prof. dr Katarina Lončarević

Monografija Katarine Lončarević Pobuna potčinjenih znanja: uvod u feminističke epistemologije, objavljena je 2022. godine u izdanju Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka i Centra za studije roda i politike, jedna je od retkih knjiga ove vrste, na srpskom jeziku i sasvim je jedinstvena. Monografija obrađuje ključne teme feminističke epistemologije, polazeći od pitanja ko zna, šta je znanje, kako se saznaje, te da li je znanje vrednosno neutralno i oslobođeno delovanja politike. Krećući se od analize tradicionalne epistemologije ka postmodernim epistemologijama, autorka predstavlja Fukoovu koncepciju potčinjenih znanja koja joj služi kao podloga za preispitivanje feminističkih standpoint teorija i kritičkih odgovora feminističkih postmodernih teoretičarki na ove teorije. Mimo jasnih i brižljivih interpretacija, Lončarević nudi vlastitu koncepciju feminističke epistemologije koja podrazumeva da je reč o socijalnoj i alternativnoj epistemologiji koju je najispravnije posmatrati kao formu pobune potčinjenih znanja i saznavalaca i saznavateljki. Ovakva koncepcija je ne samo originalna, već poziva na kontinuiranu reartikulaciju i najprogresivnijih epistemoloških pozicija 20. veka. 

Dr Katarina Lončarević je rođena 1973. godine u Požegi. Osnovne studije filozofije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, master studije roda na Univerzitetu Ratgers, a magistarske i doktorske studije u oblasti teorije kulture i studija roda na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu angažovana je u nastavi od 2010. godine, a od izbora u zvanje docentkinje kandidatkinja predaje na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama na svim predmetima koji se bave teorijama roda i feminističkom teorijom. Od 2022. godine Kataraina Lončarević je vanredna profesorka Fakulteta političkih nauka. Katarina Lončarević je rukovoditeljka Master akademskih studija politikologije – Studije roda i Centra za studije roda i politike. Članica je naučnih i stručnih udruženja – The International Association of Women Philosophers i ATGENDER, čijim je upravnim odborom i kopredsedavala od maja 2019. do jula 2021. godine. Posebno vredi naglasiti da je Katarina Lončarević dugogodišnja glavna i odgovorna urednica istaknutog nacionalnog naučnog časopisa Genero, najrelevantnijeg časopisa u sferi feminističke teorije u Srbiji i regionu, čijem je statusu i ugledu u ovoj oblasti dala neprocenjiv doprinos.

Comments

comments

Leave a Reply