Nagrada Anđelka Milić 2023- dr Zorana Antonijević

Dr Zorana Antonijević ima 20 godina iskustva u osnaživanju žena i gender mainstreaming-u u postkonfliktnim i postsocijalističkim okruženjima. Njena ekspertiza uključuje više od 10 godina vođenja rodnog portfolija u Organizaciji za bezbednost i saradnju u regionu Balkana. Zoranin radni istorijat dokazuje niz tematskih oblasti koje se odnose na reformu sektora bezbednosti, prava žena i inicijative za osnaživanje i razvoj, uključivanje zajednice i rad sa muškarcima. Radno iskustvo u javnoj upravi i međunarodnom upravljanju omogućava joj da se angažuje sa različitim zainteresovanim stranama, uključujući nacionalne agencije za rodnu ravnopravnost i ljudska prava širom regiona. Bila je uključena u procese izrade i zalaganja za različite politike i zakone iz rodne perspektive, uključujući Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Strategiju za Rome, Agendu za žene, mir i bezbednost i zakone protiv diskriminacije.

dr Zorana Antonijeivić je doktorirala rodne studije na Univerzitetu u Novom Sadu u oblasti urodnjavanja politika podrške porodici u kontekstu evropskih integracija u Srbiji. Bila je savetnica za rodnu ravnopravnost u Misiji OEBS od 2009. do 2021. godine. Pre toga radila je kao savetnica za rodnu ravnopravnost različitih međunarodnih i organizacija civilnog društva, kao i u javnoj upravi. Bila je prva savetnica za rodnu ravnopravnost u pokrajinskoj vladi i prva direktorka Zavoda za ravnopravnost polova, vlade Vojvodine. Uredila je nekoliko publikacija u oblasti rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti, rodno odgovornog budžetiranja i urodnjavanja. Od 2017. godine gostujuća je predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na predmetu Rod i bezbednost u okviru Master programa Međunarodna bezbednost. Oblasti njenog istraživanja su institutucionalizacija feminističkih teorija i praksi, javne politike u oblasti staranja i bezbednosti, kao I teorijske i praktične posledice urodnjavanja javnih politika u Srbiji i regionu.

Comments

comments

Leave a Reply