Adrijana Zaharijević, prir. (2012) Neko je rekao feminizam

 

Drugo izdanje knjige koja se može ovde skinuti za čitanje

I poglavlje / P r a v a i s l o b o d e
Dragana Obrenić,
„ P r av o g l a s a ž e n a “
(Dodatak 1.)
P r av o g l a s a p o d r ž ava m a s v e ta
(Dodatak 2.)
P r e d s e d n i c e i p r e m i j e r k e s v e ta
Marija Perković,
„ J o š j e d a n o s m i m a r t “
Tijana Krstec,
„ P r av o n a o b r a zova n j e ž e n a “
Diana Miladinović,
„ P r av o n a r a z v o d b r a k a “
Milica Ležajić,
„ A b o r t u s – o d p č e l i n j e g v o s k a d o
s av r e m e n i h m e t o d a “
Jasmina Stevanović,
„ R e p r o d u k t i v n a p r ava u S r b i j i “
II poglavlje / L i č n o i p o l i t i č k o
Lidija Vasiljević,
„ F e m i n i s t i č k e k r i t i k e p i t a n j a
b r a k a , p o r o d i c e i r o d i t e l j s t va “
Paula Petričević,
„ J e d a n B o g – j e d a n r o d : o d n o s
m o n o t e i s t i č k i h v j e r s k i h z a j e d n i c a p r e m a
ž e n s k i m l j u d s k i m p r av i m a “
Nataša Zlatković,
„ O A g n o d i c e , ž e n s k o m z d r a v l j u ,
d i s k r i m i n a c i j i “
(Dodatak 3.)
Znamenite že n e u m e d i c i n i i s rodnim naukama
Ne k o j e r e k a o f e m i n i z a m ?
(Dodatak 4.)
S a k a ć e n j e ž e n s k i h g e n i t a l i j a – p r a k s a o
ko j o j s e m a l o z n a
Miloš Milić i Sanja Petkovska,
„ F e m i n i z a m , r e p r o d u k c i j a i e k o n o m s k i
p o l o ž a j ž e n e “
Milena Timotijević,
„ P r o s t i t u c i j a n a f e m i n i s t i č k o j p o l i t i č k o j
a g e n d i “
III poglavlje / I d e n t i t e t i , r a z l i k e
Čarna Ćosić,
dv e p e s m e
Mima Rašić,
„ L e z b e j s k a e g z i s t e n c i j a , l e z b e j s k a
v i d l j i v o s t “
Vera Kurtić,
„ Ž i vot R o m k i n j a “
Marina Simić,
„ K r a t k a s k i c a z a p r e g l e d r a z u m e v a n j a
p o j m o v a r a s e i r o d a u z a p a d n o e v r o p s k o j
n a u c i “
IV poglavlje / G l a s o v i , o d j e c i
Hana Ćopić,
„ Ž e n e i j e z i k “
Jelena Višnjić i Mirjana Mirosavljević,
„ P r o b l e m r e p r e z e n ta c i j e r o d a u m e d i j i m a “
Iva Nenić,
„Ma t r i c a k o j a o b e ć a v a ? P r e d s t a v l j a n j e i
u č e š ć e ž e n a u p o p u l a r n o j k u lt u r i “
V poglavlje / S l i k e , p o k r e t i
Ivana Velimirac,
„ F e m i n i z a m i k n j i ž e v n o s t “
VI poglavlje / Te o r i j e i p r a k s e
Marija Perković,
„ Ž e n s k a m i rov n a p o l i t i k a “
(Dodatak 5.)
K r at k e b i o g r a f i j e N o b e l ov k i z a m i r
Katarina Lončarević,
„ G l o b a l i z a c i j a , ž e n e i f e m i n i z a m :
g l o b a l n o s e s t r i n s t v o v s . s t r a t e š k o
s e s t r i n s t v o “
Jana Baćević,
„ A n t r o p o l o g i j a ( , ) ž e n e i f e m i n i z a m “
Ksenija Perišić i Ana Bukvić,
„ F e m i n i z a m i p s i h o l o g i j a “
(Dodatak 6.)
Ž e n e ko j e s u o s v o j i l e N o b e l ov u n a g r a d u
VII poglavlje / P r e s e c i , p a č v o r c i
Marija Mladenović,
„ Ž e n e i z m e đ u p r i vat n o g i j av n o g “
Adriana Zaharijević,
„ K r a t k a i s t o r i j a s p o r o v a : š t a j e
f e m i n i z a m ? “
Adriana Zaharijević,
F e m i n i s t i č k e t e o r i j e , p o z i c i j e
i t e o r i j s k i o k v i r i
Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević,
K r a t k i i s t o r i j s k i p r e g l e d v a ž n i h d a t u m a
z a f e m i n i z a m u S r b i j i i s v e t u

 

Comments

comments

Leave a Reply