mr Svetlana Janković, potpukovnica – predavanje o ženama u vojsci !

Zadužbina I. M. Kolarca – 8. oktobar  2018. gpdine – 18 sati

PREDAVANJE O ŽENAMA U VOJSCI

Predstaviće se učešće žena u savremenim oružanim snagama kao globalna pojava sve većih razmera koja sve više menja vojske celog sveta. Konstatuje se da žene u sastavu savremenih oružanih snaga sveta ne predstavljaju više privremenu promenu. Ma kakav ponegde još uvek bio neravnopravan status vojnikinja, ma kako profesionalno segregirane i kulturološki diskriminisane, žene više nisu zanemarljive u vojnoj organizaciji. Njihove uloge se sve više šire, do ukidanja poslednjih zabrana učešća žena u borbenim dejstvima. Predstaviće se i faktori kojii doprinose povećanju (ili smanjenju) učešća žena u oružanim snagama. Cilj ovog izlaganja je između ostalog i odgovor na redovno postavljano pitanje, da li se tu radi o „ženskom pravu na uniformu“ ili pak još jednom vidu eksploatacije ženskog rada, da li vojna služba žena unapređuje ili umanjuje njihov opšti društveni položaj, koje koristi ima vojska a koje šira društvena zajednica od učešća žena u oružanim snagama. Biće izneti i argumenti kojima se ukazuje na potrebu i moguće pravce dalje rodno egalitarne transformacije oružanih snaga.

Mr Svetlana Janković, potpukovnica je poznata borkinja za rodnu ravnopavnost, nediskriminaciju i prevazilaženje seksizma i mizoginije u sistemu bezbednosti. Objavila je veliki broj naučnih radova u kojima preispituje učešće žena u oružanim snagama savremenog doba. Značajan doprinos je ostvarila učešćem u izradi prvog i drugog Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 „Žene, mir i bezbednost“. Imenovana je za kontakt osobu ispred Ministarstva odrbane u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije. Redovno obučava svoje koleginice i kolege u uniformi i van nje o značaju rodne ravnopravnosti u Vojsci Republike Srbije.

 

Comments

comments

Leave a Reply