Beleške o (post)jugoslovenskom ženskom aktivizmu i feminističkim politikama

Kroz vlastite pozicije, Olga Dimitrijević, Zana Hodža-Krasnići, Lepa Mlađenović, Igballe Rogova, Aleksandra Sekulić, Svetlana Slapšak, Jelena Višnjić i Blerta Zećiri govore o svojim sadašnjim aktivnostima i feminizmu, ali i o istoriji sadašnjosti kroz prošlost ženske akcije, greške i borbe, kao i o njihovoj feminističkoj imaginaciji zajedničke budućnosti izvan patrijarhalnih, neoliberalnih i nacionalističkih osnova države i […]

Lilijana Čičkarić (2016) Žene i politika iz rodne perspektive

ŽENE I POLITIKA IZ RODNE PERSPEKTIVE knizi se između ostalog razmatraju sledeće teme: kakve su razlike koje žene unose u politiku? kakva je percepcija i recepcija žena u politici od strane javnosti? koji faktori pogoduju većoj zastupljenosti žena u procesima političkog odlučivanja? šta se podrazumeva pod specifično ženskim interesima? da li je veće prisustvo žena […]