Prof. dr Nevena Petrušić, redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

NAGRADA “ANĐELKA MILIĆ” 2018  za izuzetan ili životni dorinos, u stvaranju znanja iz oblasti rodnih studija i njegove primene u ženskom pokretu, kao i  afirimaciji politika rodne ravnopravnosti u Srbiji

Prof. dr Nevena Petrušić od 1993. godine, kada se uključila u volonterski rad na S.O.S. telefonu u Nišu, do danas, svojom neverovatnom energijom, znanjem, entuzijazmom, pa i hrabrošću,  spaja  različite sfere delovanja, uključujući akademski rad, aktivizam, istraživanja, javne politike, edukaciju u nevladinom sektoru, promenu zakona, i izradu strategija vezanih za ravnopravnost i borbu protiv nasilja nad ženama. Njen uticaj i doprinos su ogromni i  zadiru u samu srž društvene promene u pravcu dostizanja veće jednakosti. Ono što je uradila i na čemu radi i što će još uraditi, temeljno i iz osnova menja patrijarhalno okruženje Srbije i njegovu retrogradnu matricu moći.

Petrusic

Dr Nevena Petrušić je redovna profesorka Pravnog fakulteta u Nišu i šefica Katedre za građanskopravne nauke. Izvodi nastavu na predmetima Građansko procesno pravo, Rodna ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje, Prava deteta i dr. Osnivačica je i koordinatorka pravnih klinika za zaštitu prava žena i zaštitu od diskriminacije na Pravnom fakultetu u Nišu. Osnivačica je i koordinatorka Ženskog istraživačkog centra iz Niša. Učestvovala je u pripremi niza strateških dokumenata i nacrta zakona: Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje ravnopravnosti polova, Nacrta zakona o ravnopravnosti polova, Nacrta zakona o pravima dece, Nacrta zakona o medijaciji i dr. Bila je prva Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji. Dobitnica je priznanja OEBS „Ličnost“ godine“ za 2009. i 2011. godine i Zlatne plakete niške opštine Medijana.

 

Leave a Reply