dr Sonja Avlijaš,  istraživačica u Centru za interdisciplinarnu evaluaciju javnih politika (LIEPP) na Univerzitetu Sciences Po u Parizu

NAGRADA “ANĐELKA MILIĆ” 2018  za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti humanističkih i društvenih  nauka, koji je objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini (2017), u zemlji i/ili inostranstvu, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji

Nagrađena za knjigu ŽENE I RAD: KA POLITIČKOJ EKONOMIJI TRANZICIJE, Novi Sad, Akademska knjiga, 2017.

Studija Sonje Avlijaš predstavlja izuzetan intelektualni dogadjaj za našu akademsku javnost. Ova studija  je rezultat sistematičnog, sveobuhvatnog i multidisciplinarnog poduhvata koji uveliko  nadilazi  prvobitni predmet istraživanja, žene na tržištu rada u zemljama centralne i istočne Evrope,  i pravi iskorak  u pravcu  teoretizacije političke ekonomije tranzicije. Polazeći od  jednog konkretnog naučnog problema, tržišta ženske radne snage, autorka metodično, samouvereno i hrabro širi koncentrične krugove znanja u različitim  disciplinarnim pravcima,  nudeći  lepezu  važnih uvida i inspirativnih zaključaka. Ovo je jedna od retkih studija koja uvodi rodnu perspektivu u savremenu društvenu teoriju.

Sonja Avlijas

Dr Sonja Avlijaš je istraživačica u Centru za interdisciplinarnu evaluaciju javnih politika (LIEPP) na Univerzitetu Sciences Po u Parizu, urednica publikacije “Pitanje Evrope” Evropskog instituta na Londonskoj školi ekonomije (LSE) i članica Programskog saveta Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) u Beogradu. Realizovala je istraživačke projekte za Evropsku komisiju, UN Women i Svetsku banku. Doktorirala je iz oblasti političke ekonomije na LSE.

Leave a Reply