Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) 

NAGRADA “ANĐELKA MILIĆ” 2018  za uvođenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida iz rodnih studija.

Nagrađeni za aktivnosti i publikaciju OVDE I ZIDOVI IMAJU UŠI, Beograd, MDRI-S, 2017.

MDRI-s

MDRI-S je prva organizacija u Srbiji, i šire, koja je približila životne priče žena sa mentalnim invaliditetom stručnoj i opštoj javnosti. Njihovi glasovi bili su nečujni dok njihova svedočenja nisu predstavljena javnosti kroz publikaciju “Ovde i zidovi imaju uši” (2017).    Posebnu pažnju posvećuju deci i ženama koje se nalaze pod rizikom ili već borave u institucijama socijalne zaštite i psihijatrijskim bolnicama, s obzirom da čine najugroženiju i najmarginalizovaniju grupu.

Organizacija je osnovana u avgustu 2008. godine od strane osoba sa invaliditetom, članova i članica njihovih porodica, stručnjaka i stručnjakinja i aktivista/aktivistkinja za ljudska prava. Misija organizacije, osnovna svrha i razlog njezinog postojanja je postizanje pune socijalne uključenosti osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom uz puno poštovanje njihovog života i dostojanstva.

Leave a Reply