Uticaj COVID-19 pandemije i mera za njeno sprečavanje na preduzetnice u Srbiji

Sa ciljem da se ispitaju uticaji pandemije i mera Vlade na rodne nejednakosti u Srbiji i specifičan položaj žena, u okviru projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti finansiranog od strane evropske komisije (EK), SeConS  grupa za razvojnu inicijativu je u partnerstvu sa UN Women, u periodu april-jun 2020. godine, sprovela četiri zasebne analize:
1) analizu zaposlenosti i uslova rada žena i muškaraca koji su u mesecu pre proglašenja pandemije bili zaposleni, a na osnovu podataka istraživanja o uticaju pandemije na zaposlenost u Srbiji,
2) analizu u oblasti formalne i neformalne ekonomije brige,
3) analizu preduzetništva žena, koja obuhvata dve komponente – kvalitativno i kvantitativno istraživanje sa preduzetnicama;
4) radnu aktivnost i položaj žena koje žive na selu, sa fokusom na njihov angažman u poljoprivrednoj
proizvodnji, koja takođe obuhvata i kvantitativno i kvalitativno istraživanje.

Izveštaj se može naći na linku

http://www.secons.net/files/publications/118-publication.pdf

Comments

comments

Leave a Reply