Projekat SeFem-a – PRIZNANJE ZA ZNANJE

Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta Sociološkog društva Srbije, u saradnji sa Sociološkim udruženjem Srbije i Crne Gore i Grupom za rodne strudije i istraživanja  Instituta društvenih nauka, pokreće istraživački projekat o društvenom i profesionalnom položaju naučnica u Srbiji. Osnovna pretpostavka od koje se polazi je da su naučnice, kao i žene u drugim profesijama, izložene rodnoj diskriminaciji, da su njihovi doprinosi nedovoljno i neadekvatno vrednovani, da nemaju razvijene mreže podrške, te da problemima sa kojima se suočavaju pristupaju na neosvešćen način, podrazumevajući da se radi o njihovim individualnim problemima, a ne o sistematskoj patrijarhalnoj matrici, koja je prisutna i u nauci.

 

sefemZnanje

 Istraživanje ima nekoliko ciljeva:

  1. Deskriptivni ciljevi – utvrđivanje, putem upitnika, kako naučnice opisuju svoj položaj i povezivanje različitih varijabli koje treba da omoguće da se sagleda kako deluje sistemska inhibicija, odnosno koji su protektivni faktori.
  2. Analitički ciljevi – korišćenjem kvalitativne analize iskaza naučnica, položaj inivdualnih naučnica u pojedinim oblastima biće povezan sa različitim strukturalnim faktorima (rodnost, starost, naučna oblast i njena feminiziranost, porodično poreklo, socijalni sastus). To će omogućiti potvrđivanje ili odbacivanje hipoteze o  diskriminaciji koja vlada u oblasti nauke.
  3. Ciljevi vezani za rodne politike – na osnovu rezultata istraživanja biće sačinjen skup preporuka za različite korisnike (državna uprava, univerzitet, naučna zajednica, profesionalna udruženja, mediji).
  4. Ciljevi vezani za osnaživanje samih naučnica – ako se radi o najobrazovanijem delu populacije u Srbiji, usled izostanka sistematskog pristupa znanju iz oblasti rodnih studija kao i zbog intenzivnog procesa repatrijarhalizacije i retradicionalizacije, naučnice ne raspoznaju mehanizme sopstvenog isključivanja. Zato je cilj ovog projekta i njihovo osvešćivanje.
  5. Zalaganje za dosledno sprovođenje principa meritokartije u nauci, kao i u drugim oblastima društvenog života. Nevidljivost nučnica i njihovog doprinosa u Srbiji je samo deo mnogo šireg istorijskog  obrasca nevidljivosti i nepriznavanja  ženskog stvaralaštva. Projekat je osmišljen tako da omogući naučnicama da same progovore o svom doprinosu, kada već to nije javna, kontinuirana, konzistentna politika onih koji su za nauku zaduženi i koji su na pozicijama moći u nauci.

two

Istraživački projekat je zamišljen kao kompleksni projekat koji se sastoji od nekoliko celina i zasniva na većem broju metoda. Prvo, elektronski upitnik će biti poslat priznatim naučnicama u najvišim zvanjima, zaposlenim na univerzitetima i u institutima u Srbiji. Drugo, naučnice, koje na to pristanu, moći će da pošalju svoju životnu priču. Istraživanje će predstavljati kombinaciju kvantitativnih i kavlitativnih metoda.

Diseminacija će se obaviti na više načina – biće objavljene publikacije, ili jedna publikacija, iz više delova:

  1. MOJ DOPRINOS – kataloški pregled ličnog vidjenja doprinosa nauci – šta naučnice same  smatraju da je njihov doprinos
  2. NAUČNICE U SRBIJI – tematski zbornik o naučnicama u Srbiji, koji bi sadržavao različite tekstove na osnovu analize empirijskih podataka – case-studies, istorijski i biografski pregledi
  3. NAUČNICE U DIJASPORI – treća publikacija koja bi  sadržavala delove iz prve dve, a odnosila bi se na naučnice koje imaju karijere van Srbije.

Izdavanje ovih publikacija planirano je za sredinu 2018.godine, kada bi trebalo da se održi i promocija, uz odgovarajuću izložbu posvećenu  ženskom stvaralaštvu.

Rukovoditeljka projekta – Dr Marina Blagojević Hjuson (Hughson)

Bookmark the permalink.

Leave a Reply