Deklaracija o pravima žena 16. mart 2019. NY

Deklaracija žena napisana je sa ciljem ponovne afirmacije zasnovanosti prava žena na kategoriji pola, uključujući prava žena na fizički i reproduktivni integritet, te ukidanje svih oblika diskriminacije žena i devojčica a koje su rezultat zamene kategorije pola s ‘rodnim identitetom’ . Deklaracija je predstavljena u Njujorku 16.marta 2019.,te su o značaju zaštite ljudskih prava žena […]